Privacy- en cookieverklaring

Over ons privacybeleid

Pelanc geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pelanc. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/08/2023; met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we jou uit op welke wijze we jouw gegevens opslaan, hoe we jouw gegevens tegen misbruik beschermen, en welke rechten jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken; je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze we jouw gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken, en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware: MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software; er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting
www.mijnwebwinkel.nl

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van www.mijnwebwinkel.nl. Deze partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijnwebwinkel.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Mijnwebwinkel.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten: 

Mijnwebwinkel software
Onze website maakt gebruik van Mijnwebwinkel.nl, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die jij ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mijnwebwinkel.nl. Mijnwebwinkel.nl zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt, ontvang je geen e-mail meer van onze website. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Jouw persoonsgegevens worden door Mijnwebwinkel.nl beveiligd opgeslagen. Mijnwebwinkel.nl maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mijnwebwinkel.nl behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Gmail
We maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors: 

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor ze derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor ze derden inschakelen. Klarna bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Google
We verzamelen reviews via het platform van Google my business. Als jij een review achterlaat via Google, dan ben je verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat we de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert jouw naam ook op...

Verzenden en logistiek

PostNL
Als jij een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. We maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat we jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Mijnwebwinkel en e-boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van Mijnwebwinkel.nl en e-boekhouden. We delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Mijnwebwinkel en e-boekhouden zijn tot geheimhouding verplicht en zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Mijnwebwinkel en e-boekhouden gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. We gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vragen we jou hiervoor expliciet om toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal gebonden aan geheimhouding op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, of een eed of wettelijke verplichting.
 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Pelanc op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 

Bewaartermijnen

We bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat we jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft, zullen we dit ook opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we jouw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond bestaat. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren; deze gegevens zullen we dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die we naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.
 

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen we om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen we je vragen je te legitimeren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 

Inzagerecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen zul je een reactie op jouw verzoek ontvangen. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen we jou een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 

Rectificatierecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen zul je een reactie op jouw verzoek ontvangen. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen we jou een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen zul je een reactie op jouw verzoek ontvangen. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen we jou een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.
 

Recht op overdraagbaarheid

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen zul je een reactie op jouw verzoek ontvangen. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen we jou afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Waarschijnlijk kunnen we in dat geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 

Recht van bezwaar en overige rechten

In voorkomende gevallen heb jij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Pelanc. Als jij bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Jij hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als je van mening bent dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies, staat dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop we reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen we jou daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

Pelanc
Beukenhof 32, 3894 BM Zeewolde, Nederland
T (061) 234-5678 E info@pelanc.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
J Hempenius

 

 

© 2023 Pelanc | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel